เกสรา เพชรกระจ่าง
เกสรา เพชรกระจ่าง

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

อีเมล์: ketsara.p@rmutsv.ac.th

ทักษะ: Data Mining, Text Mining, Database Management System, Question Answering System, Information Retrieval, Database Development Systems, Expert System

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่าง ยั่งยืน

วรพงค์ บุญช่วยแทน
วรพงค์ บุญช่วยแทน

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: worapong.b@rmutsv.ac.th

ทักษะ: กระบวนการขึ้นรูป เขียนแบบวิศวกรรม งานเครื่องมือกล การเพิ่มผลผลิต การออกแบบเครื่องจักรกลการยศาสตร์ วิศวกรรมการเชื่อม กากระบวนการทางความร้อน

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
นวัตกรรมเครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด

ณปภัช ช่วยชูหนู
ณปภัช ช่วยชูหนู

ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

อีเมล์: napapach.c@rmutsv.ac.th

ทักษะ: การฟักไข่สัตว์ปีก เทคโนโลยีการสืบพันธ์สัตว์

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
ตู้ฟักไข่ไอโอที

จรัญ ธรรมใจ
จรัญ ธรรมใจ

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิชาอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อีเมล์: jaran.t@rmutsv.ac.th

ทักษะ: เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการเชื่อม การออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
นวัตกรรมเครื่องอัดน้ำตาลโตนดผงอัดแท่ง, ระบบต้มฆ่าเชื้อ อัดแก๊ส บรรจุและปิดฝาขวดเครื่องดื่ม, เครื่องคัดขนาดลูกเดือย

อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: วิทยาลัยรัตภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อีเมล์: amarin_nok@hotmail.co.th

ทักษะ: สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
เครื่องรีดเชือกกล้วย , ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อน

นพดล  โพชกำเหนิด
นพดล โพชกำเหนิด

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

อีเมล์: podkumnerd@yahoo.co.th

ทักษะ: การผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
ตู้อบใบจากด้วยโอโซน, ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงไก่แบบท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร

สุภาวดี มากอ้น
สุภาวดี มากอ้น

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน: วิยาลัยรัตภูมิ

อีเมล์: supawadee.m@rmutsv.ac.th

ทักษะ: IoT, Mobile Application, system control

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
ยานไร้คนขับฉีดด่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่

ณัฐพล แก้วทอง
ณัฐพล แก้วทอง

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: วิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: natapon.k@rmutsv.ac.th

ทักษะ: วิศวกรรมแหล่งน้ำ

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
การบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรม IoT

สุปราณี  วุ่นศรี
สุปราณี วุ่นศรี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน: สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

อีเมล์: kongsuwan915357@gmail.com

ทักษะ: เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
, เตาอบหมูย่างพลังงานชีวมวล

สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

อีเมล์: supatcha.c@rmutsv.ac.th

ทักษะ: การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
, ระบบเลี้ยงหอยนางรมระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรงพลาสติกแบบเลื่อน 3 ชั้น

สหพงศ์ สมวงศ์
สหพงศ์ สมวงศ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: sahapong.s@rmutsv.ac.th

ทักษะ: Automatic system, Electronics for agriculture, Internet of thing, Microwave sensor

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
, , , , , , นวัตกรรมระบบกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด (ต.รำแดง), เครื่องกรองน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด

วรวิทย์ ศรีวิทยากูล
วรวิทย์ ศรีวิทยากูล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: worawit.s@rmutsv.ac.th

ทักษะ: อุตสาหการ การผลิต งานสร้างและขึ้นรูปชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
, , เครื่องขึ้นรูปขนมขาไก่จากมันสำปะหลัง

ชาตรี หอมเขียว
ชาตรี หอมเขียว

ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์

หน่วยงาน: สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: chatree.h@rmutsv.ac.th

ทักษะ: วัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร

ฐานวิทย์  แนมใส
ฐานวิทย์ แนมใส

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล์: thanwit.n@rmutsv.ac.th

ทักษะ: วิศวกรรมพลังงาน

ผลงานวิจัยนวัตรกรรม:
นวัตกรรมเครื่องอบแห้งระบบฮีทปั๊มร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ (ต.ท่าหิน), เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนร่วมพลังงานแสงอาทิตย์