เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย Canva รุ่นที่ 2
เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย Canva รุ่นที่ 2

วิทยากร อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ่านต่อ
การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ
การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ่านต่อ