กิจกรรม อบรมให้ความรู้และพัฒนาด้านอาหาร ให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 ร้าน

10 มิถุนายน 2564 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้และพัฒนาด้านอาหาร ให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการ 5 ร้าน ได้แก่ ร้านขนมปะดา ร้านขนมบอก ร้านจงดี ร้านเถ้าคั้วป้าเอียด และร้านขนมบ้าบิ่นแม่เล็ก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

2.อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

3.คุณจุฑามาศ ทองสุวรรรณ์ นักวิชาการ ที่ปรึกษาอาวุโส

สถาบันอาหารฯภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และแผนการท่องเที่ยวเชิงอาหารย่านเมืองเก่าสงขลา โดย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย