กระบวนการหมักและการทำแห้งโกโก้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
กระบวนการหมักและการทำแห้งโกโก้ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

วิทยากร 1.นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์ 2.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ 3.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล 4.ดร.สายใจ แก้วอ่อน 5.นายณรงค์ชัย ชูพูล 6.นายจรูญ บุญนำ 7.น.ส.สุวิจักขณ์ ห่าน7ศรีวิจิตร 8.ดร.กมลวรรณ บุญเจริญ

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวเสมือนจริง วิถีโหนด นา เล
ท่องเที่ยวเสมือนจริง วิถีโหนด นา เล

วิทยากร 1.นางสาวสาลินี ทิพย์เพ็ง 2.ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ 3.ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ 4.ผศ.สุภาวดี มากอ้น 5.นางรัศมนต์ ยุระพันธ์ุ

อ่านต่อ
การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังยุคดิจิทัล
การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังยุคดิจิทัล

วิทยากร 1.นายธีระวัฒน์ เพชรดี 2.ดร.อธิโรจน์ มะโน 3.นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว 4.นายวสุ สุขสุวรรณ 5.ดร.ฐานวิทย์ แนมใส

อ่านต่อ
การแปรรูปปลากะพงเค็ม
การแปรรูปปลากะพงเค็ม

วิทยากร 1.ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ 2.ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ 3.นางวาสนา สุวรรณรัตน์

อ่านต่อ
การสร้าง ติดตั้ง และใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปปลากะพงเค็ม
การสร้าง ติดตั้ง และใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปปลากะพงเค็ม

วิทยากร 1.ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ 2.ผศ.นพดล โพชกำเหนิด 3.นายซูลกิฟลี วาโด

อ่านต่อ
การจำหน่ายสินค้าออฟไลน์และออนไลน์
การจำหน่ายสินค้าออฟไลน์และออนไลน์

วิทยากร - ผศ.อันธิกา ทิพย์จำนงค์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ผศ.มนต์ทนา คงแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ่านต่อ
การผลิตและคุณภาพผลผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน
การผลิตและคุณภาพผลผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

วิทยากร นางสาวภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร นายเจษฎา ร่มเย็น ผศ.เสาวณีย์ ชัยเพชร นางสาวรัตนา อุ่นจันทร์

อ่านต่อ
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารการตลาดด้วย Content Marketing
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารการตลาดด้วย Content Marketing

ประโยชน์ที่จะได้รับ ? - ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน Content ยังไงให้น่าสนใจ - การถ่ายรูปสินค้าให้มีความน่าสนใจ

อ่านต่อ